MENU CLOSE
Contact us

Terms of use

1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
1.1 Niniejsza strona (wraz z Informacją o polityce prywatności i plikach cookie) zawiera warunki korzystania z naszej witryny internetowej pod domenami [www.bolentaco.comORAZ .gr, www.vhotels- group.com, www.almyrosbeach.com, www.almyrosbeach.gr, www.hotelpanoramasidari.com, www.panoramasidari.com] („strona internetowa”). Twój dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlega niniejszym Warunkom użytkowania oraz wszelkim obowiązującym przepisom ustawowym i wykonawczym. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Korzystając z naszej Witryny, potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania i zgadzasz się na ich przestrzeganie. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki użytkowania, powstrzymaj się od korzystania z naszej Witryny.
1.2 Witryną zarządza V Hotels Group, spółka zarejestrowana w Grecji z VAT: 997347307, której adres to Almyros - Agios Panteleimonas - Korfu 49081 („My”).
1.3 Wszelkie odniesienia do „naszych”, „nas” lub „my” w niniejszych Warunkach użytkowania uznaje się za odnoszące się do Firmy.

2. DOSTĘP DO NASZEJ STRONY
2.1 Dostęp do naszych Witryn jest dozwolony tymczasowo, a „Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych na naszej Stronie bez uprzedzenia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza Witryna będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.
2.2 Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części naszych Stron lub całych naszych Stron użytkownikom. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do naszych Witryn lub przerwać je na czas nieokreślony.
2.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszych Witryn. Odpowiadasz również za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej Witryny za pośrednictwem połączenia internetowego, są świadome tych warunków i że je przestrzegają.

3. OGRANICZENIE DOSTĘPU
3.1 Mamy prawo zabronić i / lub przerwać transmisję Witryny (lub działanie kilku jej usług) dowolnemu użytkownikowi, o ile zgodnie z naszym uzasadnionym osądem uznamy, że ten dostęp może zagrozić nam i / lub użytkownik i / lub dowolna osoba trzecia, a także to, że użytkownik naruszył Warunki użytkowania i / lub prawo.
3.2 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia działania Witryny (lub kilku jej usług) z powodu prac aktualizacyjnych, ulepszenia oprogramowania lub ulepszenia funkcji bezpieczeństwa. W takim przypadku Witryna nie będzie dostępna dla użytkowników.

4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
4.1 Witryna oraz wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, wzorów, logo, grafiki, ikon, obrazów i innych materiałów na tej stronie („Treść”) są własnością V HOTELS GROUP lub są zawarte za zgodą odpowiedniego właściciela.
4.2 Korzystanie z Treści, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, bez pisemnej zgody właściciela Treści jest surowo zabronione. Będziemy egzekwować nasze prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w tym poprzez dochodzenia ścigania karnego.
4.3 Niniejszym zezwala się na korzystanie z Witryn w następujący sposób:
(a) Użytkownik może wydrukować jedną kopię i pobrać wyciągi z dowolnej strony z naszej Witryny w celach osobistych i może zwrócić uwagę innych osób w obrębie swojej witryny na materiały zamieszczone na naszej stronie.
(b) Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, a także nie wolno wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik bez tekstu towarzyszącego.
(c) Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych autorów) jako autorów materiałów w naszej Witrynie musi być zawsze potwierdzony.
(d) Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów z naszej Witryny w celach komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.
(e) Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz dowolną część naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, twoje prawo do korzystania z naszej witryny wygasa natychmiast i musisz, według naszej woli, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które pobrałeś.
(f) Jako warunek dostępu do tej witryny i korzystania z niej, gwarantujesz nam, że nie będziesz korzystać z tej witryny w celach zabronionych przez niniejsze Warunki użytkowania lub w sposób, który mógłby stanowić lub zachęcać do postępowania, które jest uważane za przestępstwo, pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszać jakiekolwiek prawo i że nie będziesz korzystać z Witryny do publikowania lub przesyłania jakichkolwiek naruszeń, grożących, fałszywych, wprowadzających w błąd, obraźliwych, nękających, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, skandalicznych, pornograficznych lub wulgarnych materiałów. Będziemy w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub wszelkimi nakazami sądowymi żądającymi lub nakazującymi ujawnienie tożsamości każdego, kto publikuje lub przekazuje takie informacje lub materiały. Gwarantujesz również, że poinformujesz nas, gdy tylko dowiesz się o jakimkolwiek bezprawnym lub zabronionym korzystaniu z tej strony przez osoby trzecie.

5. ZALEŻNOŚĆ OD ZAMIESZCZONYCH INFORMACJI
5.1 Komentarze i inne materiały zamieszczone na naszej stronie nie mają na celu stanowić porady, na której należy polegać. Dlatego zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez każdego odwiedzającego naszą Witrynę lub przez kogokolwiek, kto może być informowany o którejkolwiek z jej treści.

6. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
6.1 Materiały wyświetlane na naszych stronach są dostarczane bez żadnych gwarancji i warunków co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo my i osoby trzecie z nami powiązane wyraźnie wyłączamy:
(a) Wszelkie warunki i gwarancje, które w innym przypadku mogłyby wynikać z obowiązujących przepisów.
(b) Wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszą Witryną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z naszej Witryny, wszelkich powiązanych z nią stron internetowych i wszelkie zamieszczone na nim materiały, w tym między innymi odpowiedzialność za: utratę dochodów; utrata działalności; utrata zysków lub kontraktów; utrata oczekiwanych oszczędności; utrata danych; utrata wartości firmy; zmarnowany czas zarządzania lub pracy; oraz za wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, czy wynikają one z czynów niedozwolonych (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można to przewidzieć, pod warunkiem, że warunek ten nie zapobiegnie roszczeniom o utratę lub uszkodzenie mienia materialnego lub wszelkie inne roszczenia z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wykluczone przez żadną z powyższych kategorii.
6.2 Nie wpływa to na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani naszą odpowiedzialność za oszukańcze wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do podstawowej kwestii, ani żadną inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

7. INFORMACJE O Tobie I WIZYTY W NASZEJ WITRYNIE
7.1 Przetwarzamy informacje o Tobie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Korzystając z naszej Witryny, zgadzasz się na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.

8. PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW DO NASZEJ WITRYNY
8.1 Za każdym razem, gdy korzystasz z funkcji, która pozwala Ci przesyłać materiały do naszej Witryny lub kontaktować się z innymi użytkownikami naszej Witryny, musisz przestrzegać standardów treści określonych poniżej. Gwarantujesz, że każdy taki wkład jest zgodny z tymi standardami i zabezpieczasz nas przed naruszeniem tej gwarancji.
8.2 Wszelkie materiały przesyłane do naszej Witryny będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone, a my mamy prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania ich stronom trzecim w dowolnym celu. Mamy również prawo do ujawnienia Twojej tożsamości dowolnej stronie trzeciej, która twierdzi, że wszelkie materiały zamieszczone lub przesłane przez Ciebie na naszej Witrynie stanowią naruszenie jej praw własności intelektualnej lub jej prawa do prywatności.
8.3 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec stron trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów opublikowanych przez Ciebie lub innego użytkownika naszej Witryny.
8.4 Mamy prawo do usunięcia wszelkich materiałów lub postów, które tworzysz w naszej Witrynie, jeśli naszym zdaniem takie materiały nie są zgodne ze standardami treści określonymi poniżej.

9. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1 Treść na tej stronie może zawierać nieścisłości lub błędów typograficznych. Zmiany mogą być okresowo wprowadzane w tej Witrynie w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Nie zobowiązujemy się jednak do regularnej aktualizacji informacji zawartych na tej stronie. Ponadto nie gwarantujemy, że Witryna będzie działać nieprzerwanie lub bezbłędnie, że usterki będą okresowo naprawiane lub że jest kompatybilna z komputerem, sprzętem i oprogramowaniem, że Witryna będzie bezpieczna, a błędy zostaną naprawione, że serwer udostępniający Witrynę jest wolny od wirusów lub innego złośliwego oprogramowania.
9.2 Dokładamy uzasadnionych starań w celu utrzymania i dostępności treści Witryny. Użytkownicy akceptują jednak, że jesteśmy uprawnieni do zmiany i / lub przerywania czasowo lub na stałe całości lub części Witryny za uprzednim powiadomieniem użytkowników lub bez. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (pozytywne, negatywne, przypadkowe, umowne lub inne) wynikające z niemożności dostępu użytkowników do Witryny, przerwania jej całości lub części, opóźnienia, niedostarczenia , zakłócenia lub słabego odbioru usługi lub utratę treści, istnienie jakiegokolwiek błędu. W każdym przypadku „Zastrzegamy sobie prawo do przerwania w dowolnym momencie czasowo lub na stałe działania całości lub części Witryny w celu konserwacji lub aktualizacji lub z jakiegokolwiek innego powodu.

9.3 CAŁA TREŚĆ PODLEGA ZMIANOM I JEST DOSTARCZANA UŻYTKOWNIKOWI „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM, DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI LUB PODZIAŁU BEZ NARUSZENIA. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, NIGDY NIE GWARANTUJEMY ŻE KORZYSTANIE Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI NIE NARUSZA PRAW JAKICHKOLWIEK STRON TRZECICH, ANI ŻE TREŚĆ BĘDZIE DOKŁADNA, KOMPLETNA LUB AKTUALNA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA AWARIĘ JAKICHKOLWIEK NASZYCH USŁUG OFEROWANYCH W TEJ WITRYNIE.

10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
10.1 KORZYSTANIE Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. NIGDY NIE MY, ŻADEN Z NASZYCH DYREKTORÓW, ŻADEN Z NASZYCH AGENTÓW ANI ŻADNA STRONA ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB DOSTAWĘ WITRYNY, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PUNKTYWNE, UBOCZNE, SPECJALNE I INNE WYNIKI. JAKICHKOLWIEK WYNIKAJĄCYCH LUB W DOWOLNYM SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z TEJ WITRYNY TREŚCI, NA PODSTAWIE UMOWY, ŚREDNIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI JEST OSTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

11. WIRUSY, HAKOWANIE I INNE PRZESTĘPSTWA
11.1 Nie wolno nadużywać naszej Witryny, świadomie wprowadzając wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza Witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej Witryny. Nie wolno atakować naszej Witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.
11.2 Naruszając to postanowienie, popełniasz przestępstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast wygasa.
11.3 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone z powodu korzystania z naszej Witryny lub do pobierania jakichkolwiek opublikowanych na nim materiałów lub na dowolnej stronie z nimi powiązanej.

12. ŁĄCZENIE Z NASZĄ STRONĄ
12.1 Możesz linkować do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodnie z prawem. Nie szkodzisz naszej reputacji ani z niej nie korzystasz, ale nie możesz ustanawiać linków w celu zasugerowania jakiejkolwiek formy stowarzyszenia, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, o ile ono nie istnieje.
12.2 Nie możesz ustanowić linku z jakiejkolwiek strony internetowej, która nie jest twoją własnością.
12.3 Nasza Witryna nie może być umieszczana w ramkach na żadnej innej Witrynie, ani nie możesz tworzyć linków do żadnej części naszej Witryny poza stroną główną. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez powiadomienia. Witryna, z której się łączysz, musi być pod każdym względem zgodna ze standardami treści określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania.
12.4 Jeśli chcesz wykorzystać materiały na naszej Stronie inne niż wymienione powyżej, prosimy o przesłanie zapytania do V Hotels Group - it(at)vhotels-group.com

13. LINKI Z NASZEJ STRONY
13.1 Jeśli nasza strona zawiera linki do innych stron witryny i zasoby udostępniane przez strony trzecie, linki te służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn ani ich zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie, ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

14. ZABRONIONE UŻYTKOWANIE
14.1 Użytkownik może korzystać z naszej Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie możesz korzystać z naszej Witryny:
(a) W żaden sposób, który narusza obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub regulacje.
(b) W jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub oszukańczy lub ma niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek.
(c) W celu wyrządzenia krzywdy lub próby wyrządzenia krzywdy nieletnim w jakikolwiek sposób.
(d) Wysyłanie, świadome otrzymywanie, przesyłanie, pobieranie, używanie lub ponowne wykorzystywanie wszelkich materiałów, które nie są zgodne z naszymi standardami treści zawartymi w niniejszych Warunkach użytkowania.
(e) Do przesyłania lub zamawiania wysyłania wszelkich niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych podobnych form (spam).
(f) Aby świadomie przesyłać dowolne dane, wysyłać lub przesyłać wszelkie materiały zawierające wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, reklamowe lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu niekorzystnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowanie komputerowe lub sprzęt.
14.2 Zgadzasz się również:
(a) Nie powielać, powielać kopii ani odsprzedawać żadnej części naszej Witryny z naruszeniem postanowień naszych Warunków użytkowania.
(b) Brak dostępu bez upoważnienia, ingerowanie, niszczenie lub zakłócanie:
(i) jakiejkolwiek części naszych Stron;
(ii) wszelkie urządzenia lub sieć, w których przechowywana jest nasza Witryna;
(iii) wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w celu zapewnienia naszej Witryny; lub
(iv) dowolny sprzęt, sieć lub oprogramowanie będące własnością lub używane przez jakąkolwiek stronę trzecią.

15. ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE
15.1, Ustalimy według naszego uznania, czy doszło do naruszenia niniejszych warunków użytkowania podczas korzystania z naszej witryny. W przypadku naruszenia warunków użytkowania możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne.

16. OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE W TEJ STRONIE
16.1 Prawa własności intelektualnej lub inne prawa do dowolnego oprogramowania udostępnianego do pobrania z Witryny („Oprogramowanie”) należą do nas lub naszych dostawców / licencjodawców. Aby uzyskać dostęp do niektórych informacji na tej stronie, może być konieczne zawarcie licencji z zewnętrznymi dostawcami oprogramowania. Twoja zdolność dostępu do tych informacji może zależeć od tego, czy zawarłeś takie licencje. Korzystanie z Oprogramowania podlega warunkom każdej umowy licencyjnej, która może towarzyszyć lub być dołączona do Oprogramowania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za organizowanie takich licencji. Nie instaluj ani nie używaj żadnego oprogramowania, chyba że zgadzasz się na taką umowę licencyjną. Pobierając oprogramowanie z tej witryny, robisz to na własne ryzyko.

17. ZMIANY
17.1 Możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę stronę. Oczekujemy od czasu do czasu sprawdzania tej strony w celu zauważenia wszelkich wprowadzonych przez nas zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszych warunkach użytkowania

mogą zostać zastąpione postanowieniami lub uwagami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie.

18. TWOJE OBOWIĄZKI
18.1 Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące materiałów, które pojawiają się na naszej stronie, skontaktuj się z V Hotels Group - it(at)vhotels-group.com

19. RÓŻNE POSTANOWIENIA
19.1 Niniejsze Warunki użytkowania i korzystanie z Witryny są regulowane przez prawo Grecji, bez względu na wybór przepisów prawa. Sądy powszechne znajdujące się na terytorium Grecji będą miały wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich sporów wynikających z odnoszących się do / lub dotyczących niniejszych Warunków użytkowania i / lub Witryny lub w których niniejsze Warunki użytkowania i / lub Witryna są materiałem faktycznym.
19.2 Jeśli zdecydujemy się odstąpić od jakiegokolwiek naruszenia zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków użytkowania, nie oznacza to, że zrzekliśmy się jakiegokolwiek innego naruszenia lub jakichkolwiek przyszłych naruszeń. Wszelkie prawa i środki zaradcze wynikające z niniejszych warunków użytkowania są kumulatywne i nie wykluczają żadnych praw ani środków zaradczych przewidzianych przez prawo lub jakąkolwiek inną umowę.
19.3 Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi zrzeczeniami gwarancji i powyższymi ograniczeniami odpowiedzialności, wówczas nieważne lub wykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, wykonalne postanowienie, które najbardziej odpowiada treści pierwotnego postanowienia, a pozostała część umowy pozostaje w mocy.

Last updated date: 09-25 -2018
PRIVACY POLICY

1.1 BOLENTACO LIMITED, a company incorporated in Greece with VAT number MHTE: 997347307 whose address is Almyros - Agios Panteleimonas – Corfu 49081 – Greece, (hereinafter “We” or “the Company”) are committed to protecting and respecting your privacy. This policy (together with our Terms of Use , the Cookies Policy and any other documents referred to on it) sets out the basis on which any personal data we collect from you, or that you provide to us, will be processed by us. Please read the following carefully to understand our views and practices regarding your personal data and how we will treat it. The Company is committed to preserving the privacy of all visitors to [www.bolentaco.com AND .gr, www.vhotels-group.com, www.almyrosbeach.com, www.almyrosbeach.gr, www.hotelpanoramasidari.com, www.panoramasidari.com] (the “Website”) and to protecting any personal information that you may provide to us. We provide this Privacy to help you understand what we may do with any personal information that we obtain from you. By providing your personal information to us, you signify your acceptance of our Privacy Policy and agree that we may collect, use, and disclose your personal information as described in this Privacy Policy. If you do not agree to this Notice, please do not provide your personal details to us. What is personal information? Personal information is information about an identifiable individual, as defined by applicable law, such as name, e-mail address and telephone number etc.
The data controller is BOLENTACO LIMITED.

2. INFORMATION WE MAY COLLECT
2.1 We may collect personal information about you when you use our website, and otherwise interact with us. The information we collect falls into three categories:
(a) information you provide us; and
(b) information we collect through automated methods, and
(c) information we collect from other sources.
2.2 We may combine the information you provide us, with information that is collected through automated methods, and with information we receive from other sources.
2.3 We collect information you provide us. You may provide the following information to us:
(a) Personal details, such as your name, postal and email addresses, phone number, date of birth and other contact information, when you register with our Website, log-in to Wi-Fi, or contact us by phone or through our online services;
(b) Profile information, including products and services you like, or times you prefer to visit us; and
(c) Other personal information you choose to give us when you interact with us.
2.4 We collect information through automated methods
(a) We may use automated technology to collect information from your computer system or mobile device when you visit our restaurants, use our online services, or in-restaurant technology. Automated technology may include cookies, local shared objects, and web beacons. There is more information below about cookies and other technologies.
2.5 We may collect information about your:
(a) Internet protocol (IP) address;
(b) Computer or mobile-device operating system and browser type;
(c) Advertising identifiers (for example, IDFAs and IFAs) or similar identifiers;
(d) Referring website (a site that has led you to ours) or application;
(e) Online activity on other websites, applications, or social media;
(f) Communications to us or regarding us on social media; and
(g) Activity related to how you use our online services, such as the pages you visit on our sites or in our mobile apps.
2.6 We collect information from other sources we may collect information about you from other companies and organizations. We may also collect information that is publicly available. For example, we may collect information about you when you interact with us through social media.

3. TYPES OF CLIENTS’ PERSONAL DATA
3.1 We will ask you to fill the registration form during registration/check-in at our properties and provide us with certain information about yourself. We will also collect your Personal Data on various other occasions during your interaction with us and your stay at our hotels, including:
(a) Booking a room with us;
(b) Checking – in and paying;
(c) Using the facilities of our hotels during your stay;
(d) Lodging a request/complaint during your stay;
(e) Participation in customer surveys;
(f) Subscription to newsletters and other types of direct marketing communication;
3.2 In order to administer your accommodation at our hotel and to meet our obligations towards you, as a customer/guest of ours, we will collect the following information about you, including:
(a) Contact details (for example, last name, first name, father’s name, telephone number, email, nationality, gender, place and date of birth, postal address, national identification number, tax identification number);
(b) Information relating to your children (for example, first name, date of birth, age);
(c) Information related to your reservation, stay or visit to a property;
(d) Information related to the purchase and receipt of products or services;
(e) Transaction and billing information, such as your payment card number and other card information;
(f) Guest preferences;
(g) Marketing and communication preferences;
(h) And other types of information that you choose to provide to us or that we may obtain about you.
3.3 The information collected in relation to children and minors is limited to which can only be provided to us by their legal guardian and/or any person legally authorized to do so.

4. COOKIES
4.1 We may obtain information about your general internet usage by using a cookie file which is stored on your browser or the hard drive of your computer. Cookies contain information that is transferred to your computer’s hard drive. They help us to improve our site and to deliver a better and more personalized service. Some of the cookies we use are essential for the site to operate. Please note that our advertisers may also use cookies, over which we have no control. For more information on the way, we use cookies; please refer to our Cookies Policy.

5. USES MADE OF THE INFORMATION
5.1 We use information held about you in the following ways:
(a) To ensure that content from our site is presented in the most effective manner for you and for your computer;
(b) Meeting our obligations to our customers;
(c) Managing the reservation of rooms and accommodation requests;
(d) Managing your stay at the hotel
(e) Improving our hotel service, especially processing your personal data in our customer marketing program in order to carry out marketing operations, understand better your wishes, adapt our products and services to better meet your requirements, customize commercial offers and the promotional messages we send to you, inform you of special offers and any new services of our hotels;
(f) Managing our relationship with you as a customer before, during and after your stay, especially: developing statistics and carrying out reporting; identifying and managing preferences of our customers; directly communicating with you for marketing purposes (newsletters, promotions, hotel offers) satisfaction surveys; managing requests to unsubscribe from receiving communication from us; managing the data subjects’ requests with regard to the processing of their personal data; analyzing your Personal Data, in order to determine your interests and your customer profile, and to allow us to send you personalized offers
(g) Conforming to local legislation (for example, storing of accounting documents).
5.2 We may also use your data, or permit selected third parties to use your data, to provide you with information about goods and services which may be of interest to you and we or they may contact you about these. We do not disclose information about identifiable individuals to our advertisers, but we may provide them with aggregate information about our users. We may make use of the personal data we have collected from you to enable us to comply with our advertisers’ wishes by displaying their advertisement to that target audience.

6. MARKETING COMMUNICATIONS
6.1 If you have agreed to receive marketing communications from us, you can later opt out by following the opt-out instructions in the marketing communications we send you. You can also opt out by contacting us at the address, phone number or email address below. If you do opt out of receiving marketing communications from us, we may still send communications to you about your transactions, any accounts you have with us, and any contests, competitions, prize draws or sweepstakes you have entered. Opting out of one form of communication does not mean you’ve opted out of other forms as well. For example, if you opt out of receiving marketing emails, you may still receiving marketing text messages if you’ve opted in to receiving them.
6.2 We do not share your Personal Data with third parties for their own direct marketing purposes, unless you give us permission to do so. When we give you notice, and you consent, we will share your Personal Data as you direct us to.
6.3 We keep your information for the length of time needed to carry out the purposes outlined in this privacy statement and to adhere to our policies on keeping records (unless a longer period is needed by law).
6.4 If at any time you would like to correct the personal information we have about you, please contact us at the address, phone number or email address below (see par. 14 below).

7. WHERE WE STORE YOUR PERSONAL DATA
7.1 The data that we collect from you shall not be transferred to, and stored at, a destination outside the European Union.
7.2 All information you provide to us is stored on our secure servers. Any payment transactions will be encrypted.

8. INFORMATION SECURITY
8.1 Unfortunately, the transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data transmitted to our site; any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorized access.

9. RETENTION OF PERSONAL INFORMATION
9.1 We retain personal information for the period of time necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy, unless a longer retention period is required or permitted by law.

10. DISCLOSURE OF YOUR INFORMATION
10.1 We will only share your information as described in this Privacy Policy.
10.2 We may share your information with vendors who provide services to us, such as fulfilling orders, providing data processing and other information technology services, managing promotions, contests, carrying out research and analysis, and personalizing individual customer experiences. We do not allow these vendors to use this information or to share it for any purpose other than to provide services on our behalf.
10.3 There may be times where we may share information when it does not directly identify you. For example, we may share anonymous, aggregated statistics about your use of our Website. Or we may combine information about you with other customers and share the information in a way that does not identify you.
10.4 We have the right to use or share information as necessary to keep to any law, regulation or legal request or requests of any embassy regarding your stay at our hotels, to protect our Website, to bring or defend legal claims, to protect the rights, interests, safety and security of our organization and our employees, or users of the Website, or in connection with investigating fraud or other crime, or violations of our policies.

11. YOUR RIGHTS
11.1 Under the applicable legislation you have the right to request access to the personal data we hold about you, i.e. to be informed upon your request whether your personal data are subject to processing and to receive further information on such processing, including information on eventual transfers of personal data outside the EU and the appropriate or suitable safeguards we have in place for such transfer.
11.2 As long as the requirements under the applicable legislation are met, you may also request the correction of any inaccurate information we hold about you or the deletion of the same or restriction of the processing concerning your personal data. If such a request places us or our affiliates in breach of its obligations under applicable laws, regulations or codes of practice, then we may not be able to comply with your request but you may still be able to request that we block the use of your personal information for further processing. You may also have a right to data portability to another data controller under certain circumstances.
11.3 You may withdraw your consent at any time. The withdrawal of your consent will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.
11.4 You may also lodge a complaint with the competent Data Protection Supervisory Authority, if you feel that the processing contravenes the law.
11.5 If you would like to exercise your rights above or if you have any questions or concerns about our Privacy Policy please contact: info(at)bolentaco.com

12. LINKS TO OTHER WEBSITES AND SOCIAL MEDIA
12.1 Our Website may, from time to time, contain links to and from the websites of our partner networks, and advertisers. If you follow a link to any of these websites, please note that these websites have their own privacy policies and that we do not accept any responsibility or liability for these policies. Please check these policies before you submit any personal data to these websites.
12.2 We may also have providers of other apps, tools, widgets and plug-ins on our online services, such as Facebook “Like” buttons, which may also use automated methods to collect information about how you use these features. These organizations may use your information in line with their own policies.

13. CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY
13.1 This Privacy Policy is in effect as of the date noted at the top of the statement. We may change this Privacy Policy from time to time. If we do, we will post the revised version here and change the “last updated date” at the top of the statement. You should check here regularly for the most up-to-date version of the statement.
13.2 Any changes we may make to our Privacy Policy in the future will be posted on this page.

14. HOW TO CONTACT US
14.1 If you want to contact us about this Privacy Policy as well as for the exercise of your rights, you can reach us at: BOLENTACO LIMITED-it(at)bolentaco.gr